Regulamin strony

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności:

  1. składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie,
  2.  dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
  3.  uiszczania przez Klientów zapłaty za zamówione produkty,
  4. uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży
  5. oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji zamówionych towarów .

2. Niniejszy regulamin uadostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego poznanie, pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie:

2. Sprzedawca – Sławomir Pakos, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Firma W Moich Oczach, z siedzibą w Bytomiu, ul. Felińskiego 44/4, 41-923 Bytom, nr NIP: 6261691213, nr REGON: 273194060, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), która jest właścicielem i administratorem Sklepu.

3. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów kupna-sprzedaży, dostępny na domenie internetowej: www.manufaktura-legenda.pl

4. Klient – Użytkownik, który zawiera w Sklepie umowę kupna-sprzedaży;

5. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7. Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.

10. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury, sposób dostawy, formy płatności.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługującą pliki cookies oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

3. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

4. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu (np. układu i kompozycji), jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a. pisemnie – na adres korespondencyjny: Firma W Moich Oczach, ul. Felińskiego 44/4, 41-923 Bytom

b. telefonicznie – pod numerem telefonu: 600 266 116 (w dni robocze w godzinach 9:00-17:00)

c. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: sklep@manufaktura-legenda.pl,

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a. poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, z podaniem danych osobowych, adresu e-mail oraz hasła,

b. akceptacji Regulaminu,

c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług przez Sprzedawcę oraz do realizacji umowy kupna-sprzedaży zawartej przez Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana prawnie do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami (w tym dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie). Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

V. ZAMÓWIENIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień przez Użytkowników.

b. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

c. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna wskazanego towaru.

d. Zamówienia realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy przewozowej InPost (dostawa do paczkomatu lub poczta kurierska pod wskazany adres) oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list polecony priorytetowy (waga maksymalna 2 kg) do wszystkich krajów wskazanych na stronie: https://www.poczta-polska.pl/realizacja-przesylek-zagranicznych/. Zamówienia można składać w języku polskim lub angielskim.

e. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia będą realizowane w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

f. Opisy i zdjęcia poszczególnych towarów w Sklepie są materiałami promocyjnymi dostarczonymi przez producentów towarów.

g. Indywidualne ustawienia urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru w Sklepie a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.).

h. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania akcji promocyjnych bez wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub promocji.

i. Sprzedawca zastrzega, że towary mogą zawierać informację o dostępności na zamówienie lub w określonym, wskazanym terminie.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towar i umieszcza go w Wirtualnym koszyku. Podczas wyboru towarów Użytkownik może w czasie rzeczywistym zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie kolejnych towarów lub ich usuwanie.

b. Po ostatecznym wyborze towarów Użytkownik zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w Sklepie i do określenia sposobu dostawy, danych adresowych i wyboru sposobu dokonania płatności za towar,

c. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

d. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

e. W przypadku problemów z realizacją zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem.

VI. ZAPŁATA CENY

a. Zapłata za zamówienie może zostać dokona za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24 lub zwykłym przelewem bankowym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu Przelewy24
b. Brak otrzymania płatności za zamówienie w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia spowoduje jego anulowanie.
c. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

VII. BRAK GWARANCJI SPRZEDAWCY

Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane w Sklepie.

VIII. DOSTAWA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć  Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej (w szczególności w przypadkach sprzedaży towarów z przyszłą datą wprowadzenia do obrotu). W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

2. Klient ma obowiązek sprawdzenia czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki stanowi przesłankę do odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. W żaden sposób nie ogranicza to praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji strony uzgodnią sposób przekazania Klientowi towaru.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówień, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na adres korespondencyjny Sprzedawcy wraz z towarem/towarami.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu zamówionych towaru/towarów.

4. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług opisane  ust. 1 nie przysługuje jednakże Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za towar/towary.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną.

3. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o decyzji co do reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sławomir Pakos, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma W Moich Oczach z siedzibą w Bytomiu. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

2. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane w celu wykonywania zawartych z Klientem umów kupna-sprzedaży towarów, a jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta, może być wysyłana informacja handlowa dotycząca towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie.

3. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych kontaktując się z Administratorem

4. Administrator będzie udostępniał niezbędne dane osobowe Klienta podmiotom, odpowiedzialnym za przeprowadzenie płatności za zakupione towary oraz ich dostarczenie Klientowi.

5. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania ich przez Klienta Administratorowi.

6. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji; takimi jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych i antyspamowych, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych.

7. Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

XII. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b. analityczno-statystycznych (analiza zachowania Użytkowników na stronie Sklepu), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów);

c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu;

d. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu i spowodować utrudnienia w korzystaniu z niego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 05 kwietnia 2023 r

Shopping Cart